Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Mr.E. Schijlen LL.M.

___________________________________________________________________________

KvK.nr. 201.62.552

1. Overeenkomst tot dienstverlening.

1.1   Overeenkomsten tot het verlenen van juridisch rechtskundig bijstand en/of overige diensten van juridisch adviserende aard zullen te allen tijde met cliënt worden gesloten door en namens mr.E. Schijlen LL.M. in de vrije beroepsuitoefening als zijnde civilist en/of als zijnde incassojurist.

1.2   Van een overeenkomst tussen partijen, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het moment dat deze schriftelijk of middels e-mail door mr. Schijlen is bevestigd.

1.3   In de schriftelijke bevestiging staat vermeld dat de juridische rechtsbijstandverlening voor de cliënt wordt verleend op betalende basis tegen een daarvoor bestemd maximaal uurtarief ad € 225,-, exclusief 7% kantoorkosten, naast een te hanteren incassopercentage van maximaal 15% van de hoofdsom, waarvan deze tarieven allen onderhevig zijn aan de te betalen en af te dragen 21% BTW. Procederen of het laten uitvoeren van preprocessuele juridische werkzaamheden door mr. Schijlen middels een kosteloze toevoeging met één eigen bijdrage kan echter geen sprake zijn zoals bedoeld in artikel 5.

1.4   Bij het aangaan van de overeenkomst tot het verlenen van juridisch rechtskundige bijstand, wordt door de cliënt uitdrukkelijk afstand gedaan van een toevoeging, temeer met de cliënt een aangepast c.q. een gereduceerd uurtarief is overeengekomen en helder met cliënt over de mogelijkheden en kosten van een toevoeging is gesproken via de Raad voor de Rechtsbijstand, dit onder verwijzing naar artikel 5.

1.5   Onder verwijzing naar het te hanteren gespecificeerde Tijd- en kostenformulier, is het voor de cliënt zeer duidelijk dat de verrichte handelingen en de kosten voor mr. Schijlen bij de cliënt in rekening worden gebracht.

1.6   Een overeenkomst zoals bedoeld in 1.1 kan slechts zien op 1 rechtsprobleem. Voor zover rechtsbijstand dient te worden verleend in meerdere zaken, dient in wezen voor elk van deze zaken een afzonderlijke schriftelijke of digitale overeenkomst tot stand te komen.


2. Betaling honorarium.

2.1   Betaling van het honorarium en de verschotten (griffierecht, betekeningkosten exploit) danwel een voorschot voor Bureau- en dossierkosten vanaf circa € 300,- variëren tot circa € 1.500,00 exclusief 21% BTW, dient door cliënt altijd vooraf betaald te worden voordat met de juridische werkzaamheden naar de wederpartij/derden wordt opgestart.

2.2   Tenzij voor de verlening van de rechtsbijstand in een bepaalde zaak een vast bedrag met de cliënt wordt afgesproken, heeft de rechtzoekende cliënt steeds recht op verstrekking van een goed leesbare urenverantwoording. Deze gespecificeerde urenverantwoording wordt steeds op aanvraag van de cliënt zelf aan de cliënt verstrekt.

2.3   Schijlen behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten op het moment dat geen betaling binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, naast een te hanteren boetebeding ad € 125,- excl.BTW per factuur, niet zijnde buitengerechtelijke kosten, doch mede ter herstel en compensatie van verstrekte kortingen ten aanzien van het basis uurtarief en/of de niet in rekening gebrachte extra werkzaamheden. Er geldt een boetemaximum van € 600,- excl.21% BTW per zaakdossier.


3. Tussentijdse wijzigingen.

3.1   Bij een tussentijdse beëindiging van de juridische rechtsbijstandverlening zonder opgave van redenen en/of zonder opgave van klemmende of bijzondere omstandigheden door de cliënt, behoudt mr. Schijlen het recht voor om vergoeding van honorarium op te eisen als ware de zaak in het normale geval zou voortduren, naast vergoeding van het incassopercentage over de hoofdsom in het geval betaling door de wederpartij bij het voortduren van de zaak kennelijk zou geschieden.

3.2   De tussentijdse beëindiging dient ook door een niet-professionele cliënt c.q. een natuurlijk persoon middels aangetekend geschrift te geschieden met daarbij eventueel een onderbouwing van stukken waaruit de noodzaak en/of klemmende redengeving blijkt, zodat mr. Schijlen diens eindnota van het honorarium daarop naar redelijkheid en billijkheid voor de cliënt kan afstemmen.

3.3   Mocht tijdens de preprocessuele incassofase of tijdens de rechtbank procedure met de wederpartij blijken dat de door cliënt(e) aangeleverde hoofdsom minder dan 80% aan (geld)waarde blijkt te zijn, dan geldt het met mr. Schijlen overeengekomen standaard en/of het aangepaste procentuele incassopercentage over de door cliënt(e) aangeleverde hoofdsom. Temeer in de onderhandelingsfase tussen cliënt en mr. Schijlen over het te hanteren uurtarief, voorschotbedrag en het besproken incassopercentage er vanuit kon worden gegaan dat de aangeleverde hoofdsom een volledig juiste rechtsvordering betreft, is het aan de cliënt zelf te verwijten, respectievelijk, de cliënt heeft zelf een eigen verantwoordelijkheid om diens administratie en financiën goed in orde te houden.

3.4   Wanneer in het geval de cliënt zelfstandig besluit om tijdens de uitvoering van de juridische (incasso)werkzaamheden, met of zonder overleg met mr. Schijlen, met de wederpartij rechtstreeks overeen te komen dat een aanzienlijk deel van de hoofdsom en/of nevenvorderingen onbetaald kunnen worden gelaten, behoudt mr. Schijlen het recht om conform gemaakte afspraken met de cliënt zijn procentuele incassotarief te hanteren over de primair aangeleverde hoofdsom. Tussentijdse wijzigingen betreffende de op te eisen rechtsvorderingen van cliënt door toedoen vanuit de cliënt zelf, komen derhalve voor rekening en verantwoording van de cliënt.

3.5   Mr. Schijlen behoudt steeds het recht, uiteraard steeds in overleg met de cliënt, om de door cliënt aangeleverde hoofdsommen en nevenvorderingen naar de wederpartij toe nader aan te vullen, te concretiseren, te beperken en/of te verhogen/verlagen conform de verbintenissenrechtelijke overeenkomst tussen partijen en de daarmee gepaard gaande CAO-regeling, de gewoonte, Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden.


4. Verlening van rechtsbijstand middels rechtsbijstandverzekering.
 

4.1   Mocht cliënt de beschikking hebben over een rechtsbijstandverzekering, dan kan cliënt mogelijkerwijs aanspraak maken op een vrije advocatenkeuze conform de wet en conform diens polisvoorwaarden, zodat cliënt diens rechten, plichten en belangen steeds volledig door mr. Schijlen kan blijven behartigen.

4.2   Wanneer cliënt aanspraak maakt op de vrije advocatenkeuze, betekent dat de cliënt echter wel gehouden is en in beginsel zal blijven om bovenstaand honorarium aan mr. Schijlen te vergoeden, steeds in afwachting van de onkostenvergoedingen vanuit diens verzekeraar.

4.3   Idem dito geldt het overeengekomen te betalen honorarium met en door de cliënt, wanneer mr. Schijlen met de desbetreffende rechtsbijstandverzekeraar voor en namens cliënt (veelvuldig) dient te corresponderen omtrent de verwezenlijking van de aanspraak op de vrije advocatenkeuze en de daarmee gepaard gaande onkostenvergoeding voor de cliënt terzake de door mr. Schijlen noodzakelijk verleende juridische rechtsbijstand en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke juridische onkostenvergoeding voor de cliënt.


5. Verlening van rechtsbijstand niet op basis van toevoeging.

5.1   In geen geval kan juridische rechtsbijstand door mr. Schijlen worden verleend op basis van een toevoeging via de Raad voor de Rechtsbijstand, aangezien mr. Schijlen handelt in hoedanigheid als zelfstandige civilist en/of als civiele incassojurist en niet als een geregistreerde advocaat.


6. Bijzondere prijsafspraken.

6.1   In het geval bijzondere prijsafspraken door de cliënt worden bedongen, anders dan het reguliere vaste tarief zoals onder artikel 1 en 2.1, dan komen de onkostenvergoedingen van mr. Schijlen steeds als eerste in aanmerking door middel van de betalingen vanuit de zijde van de debiteur, derden of rechtsbijstandverzekering. Nadat de procentueel overeengekomen vergoedingen en overige onkosten van mr. Schijlen door de wederpartij en/of derden zijn vergoedt, wordt hetgeen onverwijld doorbetaald aan opdrachtgever c.q. cliënt.

6.2   Wanneer afgeweken wordt van het reguliere uurtarief, voorschotten en incassopercentage, dan behoudt mr. Schijlen zich het recht voor om ten aanzien van de opdracht tot incasso van de aangeboden hoofdsom van cliënt, al het overige aan rechtsvorderingen, onkosten en overige vergoedingen op te eisen. Mr. Schijlen behoudt zich het recht om, na overleg met de cliënt, al het meerdere dan de gestelde hoofdsom tot zich te nemen ter compensatie van het gereduceerde uurtarief, het verlaagde incassotarief, het verlaagde voorschotbedrag en/of de overeengekomen vooruitbetaalde verschotten waaronder te verstaan het griffierecht aan de rechtbank, betekeningkosten van het uit te brengen exploot dagvaarding, deskundigenonderzoek, het leggen van conservatoir beslag)

6.3   In beginsel zal door mr. Schijlen in geen enkel preprocedurele geval juridische werkzaamheden worden verricht op zuivere no cure no pay basis. Mocht zich een reeds bestaande gerechtelijk vonnis voordoen, of anderzijds aktes (akte van cessie) aan de orde zijn waaruit de rechtskracht van bestaande rechtsvordering zodanig blijkt, dan kunnen bijzondere uitzonderingen op de regel worden gemaakt voor de verzoekende cliënt.


7. Instellen hoger beroep.

7.1   Voor het tijdig instellen, dan wel intrekken van het hoger beroep of ten aanzien van enig ander rechtsmiddel is de rechtzoekende cliënt steeds zelf verantwoordelijk.

7.2   Wanneer aan mr. Schijlen wordt verzocht om met de nodige spoed hoger beroep in te laten stellen als gevolg van een te verstrijken beroepstermijn daartoe, dan dient dit steeds schriftelijk te geschieden. Dit verzoek dient minstens drie dagen voor het verlopen van de beroepstermijn door mr. Schijlen te zijn ontvangen.


8. Aansprakelijkheid.
 

8.1   Aansprakelijkheid wordt slechts door mr. Schijlen als zijnde handelende civiele incassojurist in diens vrije beroepsuitoefening aanvaard voor het schadebedrag dat normaal gesproken door een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de advocatuur in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, daarbij rekening te houden dat mr. Schijlen geen advocaat betreft, dit steeds in verhouding te zien tot het financieel belang van de zaak, de omstandigheden van het geval en de hoedanigheid van de cliënt.


9. Nederlands recht.

9.1   Op de overeenkomst van opdracht en deze Algemene Voorwaarden van mr. Schijlen is Nederlands recht en Europees recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter. De civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal door mr. Schijlen of diens processueel gemachtigde. De Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden is de meest rechtsgeldige versie.


10. Kosten.

10.1   In alle gevallen waarin mr. Schijlen een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan de cliënt moet laten uitbrengen, en de reacties daarop vanuit de wederpartij of derden en in geval van civielrechtelijke of bestuursrechtelijke procedures met of tegen de klant om deze tot nakoming van de betreffende overeenkomst van opdracht te dwingen, is de cliënt aansprakelijk voor alle hier uit voortvloeiende kosten, zowel in als buiten rechte.


11. Slotbepaling.

11.1   Indien een substantieel onderdeel van de overeenkomst van opdracht of van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de betreffende overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverlet. Steeds is mr. Schijlen gerechtigd om dan een soortgelijke bepaling op te nemen of de betreffende bepaling nader te omschrijven, zodat wel volledig wordt voldaan aan de ratio en de bedoeling van beide partijen in het kader van de betreffende overeenkomst.