Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van het kantoor van Mr. Schijlen
maart 2024

___________________________________________________________________________

        KvK.nr. 201.62.552


Overeenkomst tot dienstverlening.

1.1       Overeenkomsten tot het verlenen van juridisch rechtskundig rechtsbijstand en overige diensten van juridisch adviserende aard zullen met cliënt worden gesloten door Mr. E. Schijlen in de vrije beroepsuitoefening als civilist en incassojurist.

1.2       Van een overeenkomst tussen partijen, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het moment dat deze mondeling is overeengekomen en vervolgens schriftelijk of middels e-mail door Mr. Schijlen is bevestigd.

1.3       Een overeenkomst van opdracht, zoals bedoeld in 1.1, kan in beginsel zien op slechts één rechtsprobleem. Voor zover rechtsbijstand dient te worden verleend in meerdere zaken, dient in wezen voor elk van deze zaken een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tot stand te komen ten behoeve van de ratio en de bedoeling van partijen.

1.4       Onder verwijzing naar een te hanteren gespecificeerde tijds- en kostenformulier, is het voor de cliënt steeds duidelijk welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en dat de te verrichten juridische handelingen en kantoorkosten van Mr. Schijlen ook bij de cliënt in rekening zullen worden gebracht.

1.5       In de schriftelijke bevestiging staat vermeld dat de juridische rechtsbijstand voor de cliënt wordt verleend op betalende basis tegen een daarvoor bestemd regulier kantoortarief variërend vanaf € 185,- per uur exclusief 21% BTW en exclusief 7% kantoorkosten.

1.6       Bij het aangaan van de overeenkomst tot het verlenen van juridisch rechtsbijstand kan met de cliënt een aangepast kantoortarief worden overeengekomen aan de hand van bijzondere omstandigheden of een situatie voor de verzochte rechtsbijstand.

1.7       In bepaalde gevallen wordt een regulier incassopercentage van 15% van de te incasseren hoofdsom overeengekomen, waarvan deze tarieven onderhevig zijn aan BTW.

Verlening van rechtsbijstand middels rechtsbijstandverzekering.

2.1       Mocht de cliënt de beschikking hebben over een rechtsbijstandverzekering, dan kan cliënt mogelijkerwijs aanspraak maken op de vrije advocatenkeuze conform de jurisprudentie en de geldende polisvoorwaarden. Alle rechten, belangen en contractuele verplichtingen van de cliënt kunnen dan steeds volledig door Mr. Schijlen worden behartigd.

2.2       Wanneer cliënt aanspraak maakt op de vrije advocatenkeuze, betekent dat de cliënt echter wel gehouden is om het honorarium aan Mr. Schijlen te vergoeden, steeds in afwachting van de onkostenvergoedingen van diens verzekeraar.

2.3.      Idem dito geldt het overeengekomen te betalen honorarium door de cliënt, wanneer Mr. Schijlen met de desbetreffende rechtsbijstandsverzekeraar voor en namens cliënt veelvuldig dient te corresponderen omtrent de verwezenlijking van de aanspraak op de vrije advocatenkeuze en de daarmee gepaard gaande onkostenvergoeding voor de cliënt. De door Mr. Schijlen verrichte noodzakelijk verleende juridische rechtsbijstand betreft eveneens diens gerichte aanspraak op de vrije advocatenkeuze.


Tussentijdse wijzigingen.

3.1       Bij een tussentijdse wijziging of een beëindiging van de juridische rechtsbijstandverlening door bijzondere omstandigheden met of zonder opgave van redenen door de cliënt, dient deze steeds schriftelijk te geschieden met eventueel daarbij een onderbouwing van stukken waaruit de noodzaak of de bijzondere redengeving blijkt.

3.2       Daarbij behoudt Mr. Schijlen het recht voor om vergoeding van het incassopercentage zoals de zaak in het normale geval zou voortduren of in het geval betaling door de wederpartij bij het voortduren van de incassozaak zou geschieden.

3.3       Mocht tijdens de preprocessuele incassofase of tijdens de rechtbankprocedure met de wederpartij blijken dat de door cliënt aangeleverde hoofdsom minder dan 80% aan waarde blijkt te zijn, dan geldt het met Mr. Schijlen overeengekomen standaard of het aangepaste procentuele incassopercentage over de door cliënt aangeleverde hoofdsom.

3.4       Temeer in de onderhandelingsfase tussen cliënt en Mr. Schijlen over het te hanteren uurtarief, voorschotten, etc. er vanuit kon worden gegaan dat de aangeleverde hoofdsom een volledig juiste rechtsvordering betreft van de cliënt, is het aan de cliënt zelf zorg te dragen om diens administratie en financiële administratie goed in orde te houden.

3.5       Schijlen zal steeds in overleg met de cliënt ter zake de door cliënt aangeleverde hoofdsommen en nevenvorderingen naar de wederpartij toe deze nader aanvullen of concretiseren hetzij beperken of verhogen conform de verbintenissenrechtelijke overeen-komst tussen partijen en de daarmee gepaard gaande CAO-regeling hetzij de gewoonte, algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden.

3.6       Wanneer in het geval de cliënt zelfstandig besluit om tijdens de uitvoering van de juridische werkzaamheden, met of zonder overleg met Mr. Schijlen, rechtstreeks met de wederpartij overeen te komen dat een aanzienlijk deel van diens hoofdsom onbetaald kan worden gelaten, behoudt Mr. Schijlen het recht om conform gemaakte afspraken zijn werkzaamheden op te schorten.


Verlening van rechtsbijstand niet op basis van toevoeging.
 

4           De juridische rechtsbijstand door Mr. Schijlen kan niet worden verleend op basis van een toevoeging via de Raad voor de Rechtsbijstand, aangezien Mr. Schijlen handelt in hoedanigheid als zelfstandige civiele en bestuursrechtelijke jurist en niet als advocaat.


Betaling honorarium.

5.1       Betaling van het honorarium en de verschotten (griffierechten, betekeningkosten exploot) danwel een voorschot voor Bureau- en dossierkosten vanaf € 300,- variëren tot maximaal € 1.500,- exclusief 21% BTW, dient door cliënt altijd vooraf betaald te worden voordat met de juridische werkzaamheden naar de wederpartij of derden wordt opgestart.

5.2       Tenzij voor de verlening van de rechtsbijstand in een bepaalde zaak een vast bedrag met de cliënt wordt afgesproken, heeft de rechtzoekende cliënt steeds recht op verstrekking van een goed leesbare urenverantwoording. Deze gespecificeerde urenverantwoording wordt steeds op aanvraag van de cliënt aan de cliënt verstrekt.

5.3       Schijlen behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten op het moment dat geen betaling binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt noodzakelijkheidhalve een te hanteren boetebeding van € 150,- exclusief 21% BTW per factuur, niet zijnde buitengerechtelijke kosten, in rekening gebracht ter herstel en compensatie van interne en externe administratievoering. Er geldt een boetemaximum van € 600,- exclusief 21% BTW per zaakdossier.


Bijzondere prijsafspraken.

6.1       In het geval bijzondere prijsafspraken door de cliënt worden bedongen, anders dan het reguliere vaste kantoortarief, dan komen de onkostenvergoedingen van Mr. Schijlen steeds als eerste in aanmerking door middel van de betalingen vanuit de zijde van de debiteur, derden of rechtsbijstandverzekering.

6.2       Wanneer afgeweken wordt van het reguliere uurtarief, voorschotten, etc., dan behoudt Mr. Schijlen zich het recht voor om ten aanzien van de overeenkomst van opdracht na overleg met de cliënt al het meerdere dan de gestelde hoofdsom tot zich te nemen ter compensatie van het gereduceerde uurtarief, het verlaagde kantoortarief en voorschotten.

6.3       In beginsel zal door Mr. Schijlen in geen geval juridische werkzaamheden worden verricht op een no cure no pay basis. Mocht zich een reeds bestaande gerechtelijk vonnis voordoen of anderzijds aktes aan de orde zijn waaruit een titel of de rechtskracht van een bestaande rechtsvordering zodanig blijkt, dan kunnen bijzondere uitzonderingen op de regel worden gemaakt voor de verzoekende cliënt.


Instellen hoger beroep.

7.1.      Voor het tijdig instellen dan wel intrekken van het hoger beroep of ten aanzien van enig ander rechtsmiddel is de rechtzoekende cliënt steeds zelf verantwoordelijk.

7.2.      Wanneer aan Mr. Schijlen wordt verzocht om met de nodige spoed hoger beroep in te laten stellen als gevolg van een te verstrijken beroepstermijn daartoe, dan dient dit steeds schriftelijk te geschieden. Dit verzoek dient minstens drie dagen voor het verlopen van de beroepstermijn door Mr. Schijlen te zijn ontvangen.


Aansprakelijkheid.

8          Aansprakelijkheid wordt slechts door Mr. Schijlen als zijnde handelende civiele incassojurist in diens vrije beroepsuitoefening aanvaard voor het schadebedrag dat normaal gesproken door een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de advocatuur in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, daarbij rekening te houden dat Mr. Schijlen geen advocaat betreft, dit steeds in verhouding te zien tot het financieel belang van de zaak, de omstandigheden van het geval en de hoedanigheid van de cliënt.


Nederlands recht.
 

9        Op de overeenkomst van opdracht en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht en het Europees recht van toepassing.


Kosten.

10        In alle gevallen waarin Mr. Schijlen een sommatie, ingebrekestelling of een dagvaarding moet laten uitbrengen en de reacties daarop vanuit de wederpartij of derden in geval van civielrechtelijke of bestuursrechtelijke procedures om deze tot nakoming van de overeen-komst/project of gemaakte afspraken te dwingen, is de cliënt zowel in als buiten rechte aansprakelijk voor alle hier uit voortvloeiende onkosten.


Slotbepaling.
 

11        De ratio en de bedoeling van beide partijen in de betreffende overeenkomst van opdracht verdient de nadruk. Indien een onderdeel van de overeenkomst van opdracht of van deze voorwaarden eventueel nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en voorwaarden onverlet. Mr. Schijlen is dan gerechtigd om een soortgelijke bepaling op te nemen die wel volledig voldoet aan de ratio en de bedoeling van beide partijen.

         Breda, 11 maart 2024